W e l c o m e  t o  T h a i  S p i c e  R e s t a u r a n t
Pad Thai Yum Prik Wan Yum Neua Yang Moo Ma Nao Pla Bo Ran Tom Yum Kung
Yum Ta Lay Rod Ded Egg Rolls Chicken Satay Tom Kha Kai Larb Moo/Kai Pla Muk Choop Pang Tod
Yum Woon Sen Pad Khi Mao Kang Ka Ri Tom Yum Kung Tod Mun Pla Yum Pla Muk
© 2001-2008 Thai Spice Restaurant, Iowa CIty, IA, USA.

Counters
Target.com